Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht waarmee deze website tot stand is gekomen, is het niet uitgesloten dat de verschafte informatie op enig moment, door ontwikkelingen of gewijzigde inzichten, moet worden herzien of aangevuld. Om die reden kan Waardekatalysator B.V. geen verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid aanvaarden voor het gebruik van de informatie op de website en de daarmee verkregen resultaten, zonder dat de bezoeker aanvullend deskundig advies heeft ingewonnen. Evenmin kan Waardekatalysator B.V. garanderen dat adviezen en strategieën op elk afzonderlijk geval of in iedere afzonderlijke situatie toepasbaar zijn.

Waardekatalysator B.V. streeft naar permanente toegankelijkheid van de website. De informatie op deze website wordt regelmatig aangevuld. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. Waardekatalysator B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.waardekatalysator.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen.

Waardekatalysator B.V. garandeert niet dat aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van de niet tijdige ontvangst of verwerking van aan haar gezonden e-mails of andere elektronische berichten. Het door u ontvangen bericht en eventuele aangehechte bestanden zijn vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Ongeautoriseerde verstrekking of bekendmaking aan en gebruik door anderen zijn niet toegestaan. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen wordt u verzocht dit onmiddellijk aan de afzender te melden en het bericht van uw systemen te verwijderen. Waardekatalysator B.V. kan niet garanderen dat de verzonden en/of ontvangen informatie juist is en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die eruit kan voortvloeien. Daarnaast staat zij niet in voor de juiste overbrenging van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.waardekatalysator.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door u wordt geraadpleegd. Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Alle informatie op deze website valt onder het auteursrecht van Waardekatalysator B.V.
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Waardekatalysator B.V. (ook niet via een eigen netwerk).

 

Waardekatalysator B.V. garandeert niet dat de informatie, software dan wel verwijzingen of hyperlinks die via deze website toegankelijk zijn, vrij zijn van virussen of vergelijkbare, dan wel andere schadelijke componenten.

Bepaalde verwijzingen in deze website leiden naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover Waardekatalysator B.V. derhalve geen controle heeft.  Waardekatalysator B.V. draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op die betreffende websites.

Op al de diensten en  werkzaamheden zijn de algemene voorwaarden van Waardekatalysator B.V. van toepassing.

 

Copyright© 2019 Waardekatalysator B.V.
Alle rechten voorbehouden.

Statutaire naam: Waardekatalysator B.V.
Statutaire zetel: Tilburg
KvK-nummer: 69648255

 

TERUGBELVERZOEK

Laat je gegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact op

TOP